سلام . ساعت 13 امروز مسابقه شروع میشه و سوال ها برای دانلود گذاشته خواهند شد.


لطفا مطمئن باشید که لینک دعوت به گروه Urmia94 در Codeforces برای شما فرستاده شده است و آن را تایید کنید .


لینک سوالات