مسابقه به گروه اضافه شده و از ساعت 11 شروع میشه .

سوالای فارسی


سوال G باید از فایل خونده و نوشته بشه که میتونید از این روش استفاده کنید :

 


c++ :

#include <iostream>

#include <stdio.h>

...

int main()

{

    freopen("input.txt","r",stdin);

    freopen("output.txt","w",stdout);

    ... // cin read from input.txt , cout write in output.txt

}


c# :

static void Main(string[] args)

{

    StreamReader sr = new StreamReader("input.txt");

    StreamWriter sw = new StreamWriter("output.txt");

    ...

    // sr and sw are like Console

    ...

    sw.Close();

}


موفق باشین