سری سوال 1 شامل :

1 - سوال برای توابع بازگشتی

2 - چندتا سوال نمونه ( غیربازگشتی )

3 - تابع محاسبه رادیکال یک عدد با فرجه n به روش نیوتون


Bazgashti + SoalX + RadicalN